Rejestracja Logowanie

Regulamin eventplatforma.pl

Postanowienia ogólne
1. Operatorem Portalu eventplatforma.pl (zwany dalej Platformą) jest firma Eventpolska.biz Anna Kwiecińska, w Katowicach ul. Dąbrowskiego 1/5.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania Użytkowników z Platformy.
3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany z chwilą rozpoczęcia korzystania z Platformy, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem ich umieszczenia na Platformie. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem przez Użytkownika.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów
1. Poprzez wypełnienie formularza rejestracji Użytkownik składa Operatorowi zamówienie na świadczenie Usług za pośrednictwem Platformy oraz potwierdza, że zapoznał się z opisem Usług oraz warunkami ich świadczenia drogą elektroniczną. Przesłanie na wskazany przez Użytkownika adres mailowy linku aktywacyjnego jest równoznaczne z przyjęciem przez Operatora zamówienia oraz zawarciem umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem. Po akceptacji wygenerowanej do Użytkownika wiadomości mailowej, Użytkownik zyskuje dostęp do Usług poprzez wpisanie login i hasła w oknie logowania.
2. Rozwiązanie umowy na świadczeniu Usług za pośrednictwem Platformy następuje z chwilą wyrejestrowania Użytkownika z Platformy. Wyrejestrowanie z Platformy odbywa się wyłącznie za pośrednictwem kontaktu elektronicznego z: eventplatforma@eventplatforma.pl.

Zasady korzystania z Platformy
1. Operator posiada uprawnienia do nieograniczonego decydowania o zawartości Platformy, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania lub informowania Użytkowników. Operator zastrzega sobie prawo do wyboru lub modyfikacji rodzaju, form, czasu świadczenia oraz ograniczenia dostępu do wybranych przez siebie Usług.
2. Użytkownik decyduje o wszelkich zmianach w swojej Prezentacji, za pośrednictwem kontaktu elektronicznego z: eventplatforma@eventplatforma.pl
3. Zabronione jest zamieszczanie, reklam oraz innych form tekstowych niezgodnych z prawem, zawierających treści pornograficzne, naruszających prawa autorskie lub sprzecznych z zasadami uczciwej konkurencji.

Operator Platformy oświadcza, że:
1. Nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz prawdziwość informacji pojawiających się w formie Prezentacji, oraz innych informacji znajdujących się na Platformie, w szczególności za prawdziwość treści tekstów i reklam.
2. Nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości przesyłanych między Użytkownikami za pośrednictwem formularzy kontaktowych przyporządkowanych każdej prezentowanej firmie.
3. Nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku współpracy między Użytkownikami, nawiązanej na podstawie zamieszczonej na Platformie Prezentacji ani za skutki wykorzystania innych informacji zamieszczonych na Platformie. Każdorazowo Użytkownik korzysta z prezentowanych na Platformie materiałów na własne ryzyko, odpowiedzialność oraz we własnym interesie.
4. Nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Platformy powstałe z przyczyn niezależnych od Operatora, w szczególności za przerwy spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców Internetu, awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników. Operator zobowiązuje się do natychmiastowego ustalenia przyczyn przerwy w funkcjonowaniu Platformy i przywrócenia dostępu w możliwie najszybszym czasie.
5. Zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu i braku dostępu do Platformy w przypadku wymogów spowodowanych bieżącą obsługą, konserwacją serwera lub interwencją w oprogramowanie Platformy.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze skorzystania przez osoby nie upoważnione przez Użytkownika z Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy w razie ujawnienia osobom nieupoważnionym loginu i hasła z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

Własność intelektualna
1. Użytkownik może przekazywać Operatorowi Teksty do zamieszczenia na Platformie jedynie pod warunkiem przysługiwania mu wszelkich praw niezbędnych do zgodnej z prawem ich eksploatacji. W przypadku zamieszczenia Tekstów nie spełniających tych warunków wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw o których mowa powyżej.
2. W momencie przekazania Teksu, Użytkownik udziela Operatorowi bezterminowej licencji na korzystanie z wprowadzonych przez siebie treści.
3. Operator ma prawo bezterminowo dystrybuować i wykorzystywać Teksty przekazane przez Użytkownika w dowolny sposób.
4. Użytkownicy Platformy zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do innych celów, w tym komercyjnych, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Operatora lub uprawnionego podmiotu.

Ochrona danych
1. Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody, Operator ma prawo do przetwarzania otrzymanych od niego danych osobowych w celu świadczenia Usług za pośrednictwem Platformy oraz do celów marketingowych. Dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO. Dane będą przechowywane w celu realizacji zlecenia.
2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda osób może być odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem koniecznym do nawiązania kontaktu handlowego.
3. Operator zastrzega sobie prawo wykorzystywania tj. ujawniania i udostępniania przekazanych danych adresowych firmy, przekazanych przez Użytkownika podczas rejestracji na Platformie. Każdy Użytkownik rejestrujący firmę za pośrednictwem Platformy deklaruje, iż podane przez niego dane adresowe rejestrowanej firmy są danymi jawnymi.


Postanowienia końcowe
1. W przypadku naruszeń postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Operator może natychmiast i bez powiadamiania Użytkownika zablokować dostęp do wybranych Usług a w ostateczności usunąć konto Użytkownika, Prezentację, a także rozwiązać z Użytkownikiem umowę o świadczenie Usług za pośrednictwem Platformy.
2. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
3. Wielkość opłat za usługi świadczone odpłatnie określa cennik zamieszczony na podstronie eventplatforma.pl.
4. Wszelkie pytania i sugestie można zgłaszać mailowo na adres eventplatforma@eventplatforma.pl.


tresc.php